THEODAT

Služby

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

 • vyhotovení geometrického plánu (pro rozdělení pozemku, vytyčení průběhu hranic apod.)
 • polohopisné a výškopisné zaměření území
 • zajištění dokumentace a konstrukce průběhu stávajících inženýrských sítí
 • inženýrsko-geologický průzkum staveniště
 • posouzení indexu radonového rizika pozemku

PROVEDENÍ STAVBY

 • vytyčení prostorové polohy stavby
 • vytyčení pilot
 • kontrolní měření svislosti konstrukcí
 • monitoring stavby oprávněným geodetem, spolupráce s dodavateli stavby
 • zaměření skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení
 • geodetický plán pro vyznačení novostavby nebo věcného břemene do katastru nemovitostí

JINÉ SLUŽBY

 • zaměření a zpracování dokumentace současného stavu objektu před rekonstrukcí
© 2013